Biuletyn Informacji Publicznej Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy Przeczytaj artykuł "Udostępnianie informacji publicznej" opublikowany w naszym biuletynie. https://bip.inhort.pl Tue, 05 Mar 2024 11:16:18 +0100 <![CDATA[Udostępnianie informacji publicznej]]> Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu Ogrodcistwa - PIB jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j Dz.U.2018 poz. 1330).

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Instytut powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Insytut, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Insytut powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Instytut w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Insytut Ogrodnictwa - PIB może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

  • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
  • Insytut Ogrodnictwa - PIB nie dysponuje żądaną informacją;
  • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.

Uczelnia może także odmówić udzielenia informacji publicznej.Odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą podejmuje Dyrektor INHORT.


Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przesłać do Insytutu Ogrodnictwa - PIB pocztą elektroniczną lub też drogą pocztową na adres:

Insytut Ogrodnictwa - PIB
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice

dr inż. Iwona Sowik
tel.: 46 8345249
iwona.sowik@inhort.pl

]]>
https://bip.inhort.pl/artykul/udostepnianie-informacji-publicznej Fri, 11 Nov 2022 00:00:00 +0100